Visie

Haersolte Legal is een advieskantoor gespecialiseerd in publiek recht, bestuursrecht en Europees recht.

Bij Haersolte Legal geloven we dat het aanpakken van vraagstukken het beste kan gebeuren met een brede blik. Want overheden en particulieren zijn niet alleen gebonden aan nationale regels, maar ook aan Europese wetgeving, en dit heeft vaak directe gevolgen voor de uitkomst van geschillen.

Wij zien regels niet als belemmeringen, maar als instrumenten om oplossingen te vinden. Met oog voor het totaalplaatje zoeken we naar verschillende antwoorden. Ons begrip van juridische details gaat hand in hand met inzicht in de wisselwerking tussen maatschappij, economie en politiek. Omdat de overheid, in welke gedaante dan ook, rekening moet houden met alle belanghebbenden en betrokkenen, is geduld en ervaring in bestuursrecht en Europees recht essentieel. Haersolte Legal staat hierin voor u klaar.

Johan van Haersolte adviseert en behartigt op professionele wijze de belangen van bedrijven, belangenorganisaties en overheden. Daarnaast werkt hij ook als ‘lawyers’ lawyer’ voor andere juridische dienstverleners.

Wanneer u geïnteresseerd bent in wat Haersolte Legal voor u kan betekenen, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen. Over een kop koffie bespreken hoe we u van dienst kunnen zijn.

Expertise

De overheid kan in verschillende gedaanten optreden: als vergunningverlener, als ‘marktdeelnemer’ of als toezichthouder. Voor Haersolte Legal vormen deze slechts één werkterrein.

Publiek recht. Bestuursrecht. Europees recht.

Onze expertise bestrijkt onder meer grensoverschrijdend economisch verkeer, marktregulering (bijv. staatssteun) en mensenrechten.

Deze expertise gebaseerd op uitgebreide ervaring bij kennisintensieve organisaties in de overheid, de advocatuur en de academische wereld.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Johan van Haersolte.

Algemene Voorwaarden

juli 2023

Artikel 1: Opdrachtnemer
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Haersolte Legal als opdrachtnemer uitvoert tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
1.3. Haersolte Legal (hierna: ‘opdrachtnemer’) is de eenmanszaak van mr J.C. van Haersolte, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5427 9364.

Artikel 2: Opdrachten en opdrachtgever
2.1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever.
2.2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Opdrachtgever is degene die hetzij voor zichzelf als cliënt hetzij voor een ander, die de cliënt is, aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt. De opdrachtgever die niet zelf de cliënt is, staat ervoor in dat de cliënt gebonden is aan de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Tenzij schriftelijk anders is vastgelegd, kan de opdrachtnemer de opdrachtgever die voor een ander een opdracht heeft verstrekt beschouwen als lasthebber op eigen naam voor die ander.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk in geval van grove nalatigheid, bewuste roekeloosheid of opzet en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
3.2. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het honorarium dat gedurende de zes kalendermaanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is gedeclareerd met een maximum van € 25.000 (vijf-en-twintig-duizend).
3.3. Een vordering op opdrachtnemer vervalt in ieder geval een jaar nadat deze bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
3.4. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden en de door opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
3.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 4: Declaraties en voorschotten
4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief.
4.2. De te declareren bedragen kunnen worden vermeerderd met de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht in redelijkheid gemaakte kosten (zoals nota’s van ingeschakelde deurwaarders, deskundigen en andere derden, griffierechten, reis- en verblijfskosten e.d.). Deze kosten worden separaat in rekening gebracht.
4.3. Declaraties worden maandelijks, of naar gelang de voortgang der werkzaamheden, verzonden. Ze worden voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
4.4. Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
4.5. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie. De geadresseerde kan geen beroep doen op opschorting of verrekening.
4.6. Door opdrachtnemer kan een voorschot worden verlangd, en de werkzaamheden kunnen worden opgeschort zolang het voorschot niet is voldaan.

Artikel 5: Diversen
5.1. Alle informatie die opdrachtnemer van haar cliënten ontvangt en die is aangeduid als vertrouwelijk, of die als vertrouwelijk dient te worden opgevat, zal door opdrachtnemer geheim worden gehouden. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de opdrachtgever ontvangen gegevens.
5.2. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door opdrachtnemer in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.
5.3. Opdrachtnemer kan de naam van de cliënt en een korte beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden als referentie voor toekomstig relatiebeheer gebruiken, voor zover dit niet strijd zou zijn met artikel 5.1. van deze algemene voorwaarden.
5.4. De aan opdrachtnemer verstrekte opdracht dient niet als arbeidsovereenkomst te worden aangemerkt. Er bestaat geen gezagsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
5.5. Van deze voorwaarden is ook een versie in de Engelse taal beschikbaar. In geval van geschil over de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend en bindend.

Artikel 6: Rechtskeuze en forumkeuze
6.1. Alle opdrachten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen met betrekking tot die opdrachten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

—00|00—

Algemene Voorwaarden in pdf-format:
HL-AlgemeneVoorwaarden.015(Juli2023-Nederlands)

Contact


Haersolte Legal
mr J.C. van Haersolte
Delistraat 27
2585 VX Den Haag
M: 06 5107 2135
E: johan @ haersoltelegal.eu