Visie

Volgens Haersolte Legal zijn cliënten het meest gebaat wanneer uitdagingen met een brede blik worden aangegaan. Overheden zijn bij beleid en besluitvorming gebonden niet alleen aan nationale maar ook aan Europese regels. ‘Europa’ heeft vaak directe gevolgen voor de uitkomst. Het is daarom beter hiervan gebruik te maken!
Wij zien regels niet als belemmeringen maar als instrumenten. En met oog voor het totaalplaatje vind je meestal meer dan één oplossing. Juridische details staan nooit op zichzelf, zij moeten begrepen en gebruikt worden in wisselwerking met maatschappij, economie en politiek.
Gemeenten, provincies en Rijksoverheid dienen rekening te houden met verschillende belanghebbenden en betrokkenen. Wanneer je met hen te maken hebt vereist dat dan ook niet alleen geduld maar ook een ervaren adviseur die het bestuursrecht en het Europese recht beheerst.
Haersolte Legal adviseert en behartigt op praktische wijze de belangen van bedrijven, belangenorganisaties, overheden en andere juridische dienstverleners (‘lawyers’ lawyer’).
Geïnteresseerd in wat Haersolte Legal voor u kan doen? Neem contact op, dan spreken we af voor een kop koffie.

Expertise

De overheid als vergunningverlener, als ‘marktdeelnemer’ of als toezichthouder. Drie hoedanigheden, één werkterrein voor Haersolte Legal.

Bestuursrecht. Europees recht.

Onze expertise bestrijkt onder meer:
• grensoverschrijdend goederenverkeer, dienstenverkeer en personenverkeer
• marktregulering
• mededingingsrecht
• staatssteunrecht, subsidierecht
• aanbestedingsrecht
• energierecht
• milieurecht, omgevingsrecht
• mensenrechten
De expertise is gebaseerd op uitgebreide ervaring bij kennisintensieve organisaties in de overheid, de advocatuur en de academische wereld.
Wilt u meer weten? Neem contact op en dan vertel ik u meer.

Algemene Voorwaarden

januari 2020

Artikel 1: Opdrachtnemer
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Haersolte Legal als opdrachtnemer uitvoert tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
1.3. Haersolte Legal (hierna: ‘opdrachtnemer’) is de eenmanszaak van mr J.C. van Haersolte, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5427 9364.

Artikel 2: Opdrachten en opdrachtgever
2.1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever.
2.2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Opdrachtgever is degene die hetzij voor zichzelf als cliënt hetzij voor een ander, die de cliënt is, aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt. De opdrachtgever die niet zelf de cliënt is, staat ervoor in dat de cliënt gebonden is aan de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Tenzij schriftelijk anders is vastgelegd, kan de opdrachtnemer de opdrachtgever die voor een ander een opdracht heeft verstrekt beschouwen als lasthebber op eigen naam voor die ander.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk in geval van grove nalatigheid, bewuste roekeloosheid of opzet en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
3.2. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het honorarium dat gedurende de zes kalendermaanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is gedeclareerd met een maximum van € 25.000 (vijf-en-twintig-duizend).
3.3. Een vordering op opdrachtnemer vervalt in ieder geval een jaar nadat deze bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
3.4. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden en de door opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
3.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 4: Declaraties en voorschotten
4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief.
4.2. De te declareren bedragen kunnen worden vermeerderd met de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht in redelijkheid gemaakte kosten (zoals nota’s van ingeschakelde deurwaarders, deskundigen en andere derden, griffierechten, reis- en verblijfskosten e.d.). Deze kosten worden separaat in rekening gebracht.
4.3. Declaraties worden maandelijks, of naar gelang de voortgang der werkzaamheden, verzonden. Ze worden voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
4.4. Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
4.5. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie. De geadresseerde kan geen beroep doen op opschorting of verrekening.
4.6. Door opdrachtnemer kan een voorschot worden verlangd, en de werkzaamheden kunnen worden opgeschort zolang het voorschot niet is voldaan.

Artikel 5: Diversen
5.1. Alle informatie die opdrachtnemer van haar cliënten ontvangt en die is aangeduid als vertrouwelijk, of die als vertrouwelijk dient te worden opgevat, zal door opdrachtnemer geheim worden gehouden. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de opdrachtgever ontvangen gegevens.
5.2. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door opdrachtnemer in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.
5.3. Opdrachtnemer kan de naam van de cliënt en een korte beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden als referentie voor toekomstig relatiebeheer gebruiken, voor zover dit niet strijd zou zijn met artikel 5.1. van deze algemene voorwaarden.
5.4. De aan opdrachtnemer verstrekte opdracht dient niet als arbeidsovereenkomst te worden aangemerkt. Er bestaat geen gezagsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
5.5. Van deze voorwaarden is ook een versie in de Engelse taal beschikbaar. In geval van geschil over de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend en bindend.

Artikel 6: Rechtskeuze en forumkeuze
6.1. Alle opdrachten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen met betrekking tot die opdrachten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden

Contact


Haersolte Legal
mr J.C. van Haersolte
Delistraat 27
2585 VX Den Haag
M: 06 51072135
E: johan@haersoltelegal.eu